آکام اسکادا با طراحی HMI واکنش گرا

معماری آکام اسکادا

سیستم SCADA و HMI مبتنی بر IIoT